Tulosperusteinen uskonto: Tarkoituksella aikaansaatu luopumus

Osa 8: Leikkimässä seurakuntaa numeroiden mukaan (4/11)

Mac Dominick

Sääntö 2

"Kehitä markkina-strategia"
Koko Läntinen kulttuuri tänään on manipuloitu, ja sitä työntää eteenpäin Madison Avenuen markkinointi-nerojen laatimat säännöt, ja on ilmiselvää että nämä systeemit ja menetelmät ovat jossain määrin tunkeutuneet jokaisen yksilön ajatusprosessiin. Joku voisi sitten päätellä, että Madison Avenuen menetelmien hyökkäys seurakuntaan olisi väistämätön. Kuitenkin, se astemäärä jolla Uuden paradigman pelin pelaajat ovat hyödyntäneet näitä manipulaatio-metodeja on paljon suurempi kuin mitä kukaan olisi voinut kuvitella.

Tämän kirjoituksen tekijä tuntee markkinointi-metodit ja taktiikat sekä sekulaarin markkinointi-taktiikan tunkeutumisen seurakunnan kasvu -strategiaan:

"Minulla on markkinoinnin korkeakoulututkinto Bob Jones yliopistosta, ja minä olen vanhempi osapuoli yhtiössä joka koordinoi alueellista myyntiä ja markkinointia kahteenkymmeneen maahan ja/tai monikansalliseen yhtiöön. Sen vuoksi, kun minä osallistuin Kirkon kasvu -strategiaistuntoon muutama vuosi sitten, minä hämmästyin niitä oppikirjasta otettuja markkinointi-taktiikoita jotka pastori oli omaksunut, ja ihmettelin mistä hän oli saanut kaiken tämän informaation. Samaan aikaan, minä myös järkeilin (pragmaattisesti) että jos nämä strategiat toimivat minun liiketoimissani, miksi en ottaisi käyttöön näitä koeteltuja menetelmiä ministeriössäni (kirkossani). Kuitenkin, tilanne luisui pian käsistä. Tämä kirkko alkoi harkita avun vuokraamista Kirkon kasvu -konsulttifirmalta joka väitti että 40.000 dollarilla he takaisivat että jäsenmäärän kasvu toisi kirkolle rahaa 300.000 dollaria toisena vuonna menetelmän käyttöönoton jälkeen. Tämä skenaario oli hyvin järkyttävä, ja jo pintapuolinen tutkimus paljasti että hiomattavat karismaatikot eivät ainoastaan olleet linkitettyinä tähän organisaatioon, vaan että he olivat myös sen johtokunnassa. Lisätutkimus jäljitti koko konseptin Fullerin teologiseen seminaariin. Totuus paljastui pian, että tämä pastori seurasi Rick Warrenin ja Bill Hybelsin ohjeita ja että hän pelasi Uuden paradigman kirkkopeliä. Tarpeetonta sanoakaan, että minä en enää käy tässä kirkossa. Tämä kirkko joka oli aikoinaan Itsenäinen, Fundamentalistinen, Baptisti-kirkko, nauttii nyt exponentiaalisesta kasvusta samalla kun tekee kompromisseja kompromissien perään saavuttaakseen seurakunnan kasvu -päämääränsä."

Ennenkuin keskustellaan Uuden paradigman kirkon markkinointi-strategioista, pitäisi kertoa joistakin markkinointia koskevista näkökohdista. Ensiksi, pitää antaa termille "markkinointi" kunnollinen määritelmä:

"Markkinointi on yhteiskunnan prosessi jolla kysynnän rakenne tai halu taloudelliseen hyödykkeeseen ennakoidaan tai laajennetaan ja tyydytetään tarpeen herättämisen, edistämisen, vaihdon sekä tuotteen tai pelvelun fyysisen jakelun kautta." [9]

Käyttäen tätä menetelmää peruslinjana, seuraavat askeleet jotka on kopioitu tämän kirjailijan markkinointi-luennolta tarjoavat tiiviin esimerkin yksityiskohtaisesta markkina-strategiasta:

 1. Määrittele pitkän ajan päämäärä ja listaa yksityiskohdat joilla saavuttaa tämä päämäärä.
 2. Tunnista markkinat (potentiaaliset asiakkaat) tuotteellesi.
 3. Tunnista asiakkaan tarpeet ja kehitä strategia jolla täyttää nämä tarpeet
 4. * Mikä on todellinen ongelma?
   

 5. Älä tarjoa konkreettista tuotetta, vaan elämäntapaa
 6. * Tunne ostajan motiivi

  * Mainosta kohderyhmälle

  * Myy tyytyväisyyttä

  * Myy raivokkaasti

  * Ole joustava muutoksille

  * Käytä kekseliäisyyttä

  * Mainosta parhaasta kulmasta käsin.
   

 7. Valitse huolellisesti hyvät myyntimiehet. [10]

Tosiasia on, että jokainen joka lukee Rick Warrenin kirjan "Purpose-Driven Church" sekä tämän artikkelin kirjoittajan markkinointi-muistiinpanot, vakuuttuu täysin siitä että Tri. Warren ja tämä kirjoittaja kopioivat juuri samat muistiinpanot samassa luokassa Bob Jones yliopistossa. Ei ainoastaan tämä, vaan jokainen yllä mainittu markkinointi-konsepti (kopioitu sanasta sanaan kirjailijan College-muistiinpanoista) peilaa Uuden paradigman seurakuntaliikkeen "liikuttelijoiden ja ravistelijoiden" (=Movers and Shakers) konseptia. Tämän vuoksi, näiden konseptien kohta kohdalta -keskustelu, kun niitä verrataan Uuden paradigman filosofiaan, on seuraavanlainen:

1. Pitkän tähtäimen tavoitteen määritelmä

Uuden paradigman johtajat määrittelevät pitkän ajan tavoitteen visioksi. Tämä visio on tavallisesti seurakunnan johtajan suunnitelma kasvua tai tulosta varten. Rick Warren kuvaa tämän prosessin yksityiskohtaisesti, mutta perehtymällä Dan Sutherlandin kirjaan "Transitioning, Leading Your Church Through Change" huomataan että hän käyttää yli 100 sivua kuvaillakseen tämän vision valmisteluja, määrittelyjä, istuttamista, jakamista ja toteuttamista jolla muutetaan paikallisseurakunta raamatullisesta mallista Uuden paradigman menetelmiin. [11] Kuitenkin, sekä Tri. Warren että pastori Southerland tekevät oletuksia jotka eivät välttämättä perustu Jumalan Sanaan:

 • Oletus numero 1 voidaan kuvailla Pastori Southerlandin omin sanoin: "Jumala tekee jotakin tuoretta maailmassa tänään." [12] -- tai -- Jumala tekee "uuden asian". Tämä käsikirjoitus on aikaisemmin koskettanut tätä aihetta, mutta koska tämä on Uuden paradigman ajatus, kysymys täytyy muotoilla siten, että mistä tämä konsepti on lähtöisin. Vastaus on erittäin yksinkertainen niille jotka lukevat tämän kirjoituksen luvun 5. Tämä konsepti tuli suoraan Kolmannen aallon karismaattiselta liikkeeltä, "Ihmeet ja merkit" -liikkeeltä alullepanijoina Wimber, Wagner ja Fullerin teologinen seminaari. Tämä "uusi asia" sitten siirrettiin Puhän Hengen ihmeiden ja merkkien ilmentymäksi joka havainnollistaa kristillisen musiikin uutta ylistystä ja palvontaa, ja nyt lopulta Uuden paradigman kirkkopeliä -- joka syntetisoi kaikkien kolmen edeltäjän tietyt näkökohdat.
 • Oletus numero 2 lausuu että muutos Uuteen paradigmaan on "Jumalan visio seurakunnasta". [13] Kaikkien täytyy hyväksyä, että se on Jumalan tahto että "kenenkään ei pitäisi joutua kadotukseen ja kaikkien pitäisi tulla parannukseen", mutta Raamattu on myös hyvin selvä että Jumalan tahto Hänen seurakuntansa suhteen täytyy saada aikaan Jumalan menetelmiä käyttämällä. Kuten kerrottu luvussa 8, tämä Uusi paradigma loukkaa suoraan Jumalan suunnitelmia joita Hänellä on paikallisseurakunnan varalle.
 • Oletus numero 3 perustuu oletuksen numero 2 vastaanottamiseen. Sillä jos juku hyväksyy sen tosiasian että tämä Uusi paradigma on "Jumalan visio seurakunnasta", tämän yksilön täytyy myös hyväksyä väite että visio voi yhä olla Jumalan visio huolimatta siitä mitä Raamatu opettaa. Tässä tilanteessa asiat todella alkavat suistua raiteiltaan. Sillä, huolimatta kaikesta konservatiivisesta retoriikasta, jokainen pastori joka perustaa palveluksensa metodeihin tai elementteihin jotka ovat vastoin Raamatun opetuksia, on nyt luomassa hybridi-uskontoa -- tulosperusteista uskontoa, Jumalan Sanan ja postmodernin kulttuurin synteesiä.

Selkein termein, Uuden paradigman kirkon pitkän ajan päämäärä on juri tämä yllä mainittu Jumalan Sanan ja postmodernin kulttuurin synteesi joka tekee kirkosta miellyttävämmän ja vähemmän uhkaavan niille jotka kieltävät Jeesuksen Kristuksen. Tällä ilmiselvällä kaipauksella synteesiin, on tarkoitus tuoda kadotetut kirkkoon, syöttää heille lusikalla Evankeliumia, käännyttää heitä Kristukselle sekä saavuttaa exponentiaalinen seurakunnan kasvu. Kuitenkin, täytyy tehdä yksi kysymys: mitä tällainen synteesi saa aikaan? Säilyttääkö tämä synteesi Jumalan tekojen eheyden? Voiko siellä olla kutsua tai vaatimusta itsensä tutkiskeluun sekä todelliseen katumukseen tällaisen synteesin alla?

2. Tunnista markkinat tuotteellesi

Uuden paradigman kirkkopelin tämä näkökohta kaikuu paradokseja ja ristiriitaisuuksia. Osallistujat tässä Uuden paradigman kirkkopelissä väittävät että tämä tietty segmentti väestöstä pitäisi ottaa tähtäimeen tietyn paikallisseurakunnan mahdollisina asiakkaina. He väittävät toteuttavansa Suurta tehtävää, mutta heillä ei ole aikomustakaan mennä "kaikkeen maailmaan julistamaan Evankeliumia" niinkuin Jeesus käski. Paremminkin, Uuden paradigman kirkkopelin sääntö on sellainen että sinä "menet strategisesti tunnistettujan markkinoiden luokse".


Tri. Rick Warren on hyvin yksityiskohtainen kun hän puhuu strategisesta suunnittelusta, ja hän puolustaa Raamatulla näkemystään ottaa tähtäimeensä ainoastaan Saddleback Walleyssä asuvat "nuoret valkokaulustyöläiset". Tri. Warren väittää että Jeesus strategisesti otti tähtäimeensä tietyn väestönosan saarnaamalla Valtakunnan Evankeliumia ainoastaan juutalaisille ja ylenkatsomalla pakanat Hänen maanpäällisen palvelustehtävänsä aikana. Warren edelleen väittää että Jeesus lähetti opetuslapsensa "Israelin Huoneen kadonneiden lammasten tykö" samarialaisten tai pakanoiden sijaan koska "nämä olivat helpoiten lähestyttäviä". [14] Tämän lisäksi, Warren myös lausuu että Jeesus oli "strateginen, ei ennakkoluuloinen" toimiessaan näin. [15] Oikea vastaus Tri. Warrenille olisi vanha sananparsi "minä olen kenties syntynyt yöllä mutta se ei ollut viime yö". Tri. Warrenin lausunnot eivät ainoastaan tärkeästi loukkaa jokaisen älyä joka lukee hänen kirjaansa, vaan hän myös ylenkatsoo koko Vanhan Testamentin, alentaa kaikki Messias-profetiat sekä väheksyy lihaksi tulleen Jumalan kolminaisuutta. Tri. Warren edelleen himmentää Kristuksen kolminaisuutta kun hän lausuu: "Jeesus usein tiesi mitä muut ajattelivat." [16]


Raamatun totuus on, että Jeesus ei ollut ennakkoluuloinen eikä myöskään strateginen. Jeesus tiesi tarkkaan ketkä opetuslapsistaan Hän saavuttaisi, ja Jeesus aina tiesi mitä muut ajattelivat; sillä Jeesus Kristus oli lihaksi tullut Jumala. Jeesus tiesi mitä Hän teki sillä Hän on Jumala. Hän toimi nuhteettomasti vanhurskaudessaan Ikuisen suunnitelmansa eteen sekä Israelin, Hänen valittua kansaansa koskevien lipausten mukaisesti. Tosiasia on, että Jeesus tuli toteuttaakseen messiaaniset lupaukset pystyttääkseen hebrealaisen valtakunnan kuten ilmoitettiin Hänen palvelijalleen Daavidille. Se että Messias menisi pakanoiden luokse olisi ristiriidassa Hänen tarkoituksensa kanssa tulla perustamaan valtakunta. Eikö Tri. Warren ymmärrä tätä? Jos alentaa Jeesuksen toimet strategiseksi ajatteluksi sekä asettaa rajoituksia Hänen kykyynsä tietää sydämen ajatuksia, ei aseteta ainoastaan kyseenalaiseksi Kristuksen kolminaisuutta, vaan myös tällaisen yksilön hengellinen luonne ja motiivit, joka tekee tällaisia kyseenalaistuksia, teologisesti häväistyksellisiä lausuntoja. Millainen markkina-strategia -- tai vielä pahempaa, millainen tärkeysjärjestys saisi jonkun omaksumaan tällaisen asenteen?

3. Tunnista asiakkaan tarpeet ja kehitä strategia joka täyttää nämä tarpeet

Se on tämä markkinointiperiaate jonka myötä "kumi tapaa kadun" Uuden paradigman kirkkopelissä. Tämä on kysymys joka toi Bill Hybelsin ja Willow Creek Community kirkon seurakunnan kasvu -liikkeen eturintamaan, ja se on tämä kysymys joka teki Saddleback Community -kirkosta voiman joka se on tänä päivänä. Tämän asian olennaisin osa on se fakta että "ihmiset tänä päivänä eivät ole nälkäisiä henkilökohtaisella pelastukselle... vaan pikaiselle illuusiolle henkilökohtaisesta hyvinvoinnista, terveydestä sekä psyykkisestä turvallisuudesta". [16] Perustuen tähän, tämä Uuden paradigman kirkko tuo ihmiset etuovelle miljoonien muiden mukana kun he edelleen vakuuttavat ihmisille että Kristus kuoli täyttääkseen heidän tarpeensa. Täytyy myöntää että tämä on totisesti erinomainen markkinointi-strategia. Tutkimalla Willow Creek Community -kirkkoa havaitaan että 80% amerikkalaisista etsii henkilökohtaista täyttymystä [17] ja että perinteinen kirkko on epäonnistunut surkeasti näiden tarpeiden kohtaamisessa. Willow Creekin perustaja Bill Hybels edelleen väittää että synti on "virheellinen strategia saavuttaa täyttymys". [18] Hän väittää että samoin kuin synti, perinteinen kirkko sekä muut uskonnot ovat epäonnistuneet yrityksissään saada kiinni tämä henkilökohtaisen täyttymyksen eteerinen perhonen, Willow Creekin tuotemerkki "kristinuskosta" toimii ja antaa hyvää. Saddkeback ja koko Uuden paradigman seurakuntaliike toistaa tätä pragmaattista lähestymistapaa palvelustyölle, sekä muodostaa perustan Uuden paradigman markkinointi-strategialle. Tämän vuoksi, Uuden paradigman seurakuntapeli antaa painon seurakunnan ulkopuolella olevien ihmisten perustarpeiden täyttämiselle keinona tuoda heidät sisälle. Näin tapahtuu myös poliittisella areenalla jossa huijataan suuret äänestäjäryhmät jonkin poliittisen puolueen luokse lahjonnalla sekä lupauksilla paremmasta.


Politiikassa samoin kuin Uuden paradigman kirkkopelissä, totuus uhrataan tällaiselle joukkojen manipuloinnille. Tämän voi todeta sillä että ei anneta painoarvoa teologialle. Robert Schuller, mies joka on nimittänyt seurakunnan kasvu -liikkeen isäksi, sanoo: "Meidän pitäisi keskittyä ihmisten tarpeisiin teologisen totuuden sijaan." [19] Seurauksena, teologinen totuus sekä teologinen ajattelu alistetaan emotionaaliselle manipulaatiolle ja strategiselle ajattelulle.


Rick Warren on taas kerran "Johnny on the Spot" (=Johnny valokeilassa) puolustaessaan tätä asemaa asiayhteyden ulkopuolella olevilla Raamatun väärintulkinnoilla. Tri. Warren väittää että "hyvin harva tuli Jeesuksen luokse etsimään totuutta, he etsivät helpotusta, joten Jeesus kohtasi heidän tarpeensa". [20] Kyllä, on totta että useimmat jotka tulivat Jeesuksen luokse etsivät parantumista tai fyysisiä tarpeita. On myös totta, että Jeesus kohtasi monet näistä tarpeista. Kuitenkin, tämän näkökohdan soveltaminen Uuden Testamentin seurakunnan palvelustehtäväksi on ehdottoman naurettavaa. Jeesuksen Kristuksen maanpäällisen vaelluksen aikana, Jumalan totuus paljastettiin niille jotka tulivat etsimään totuutta ja jotka olivat halukkaita sitoutumaan Jeesuksen seuraamiseen. Täytyy muistaa etä tämä tapahtui ennen Helluntaita, eikä siihen aikaan ollut pysyvää Pyhän Hengen läsnäoloa. Fyysisten tarpeiden kohtaaminen yksin ei siirtynyt koskaan hengelliseksi muutokseksi jollei Jeesus antanut yksilön syntejä anteeksi samaan aikaan. Kuitenkin, ne jotka tulivat Jeesuksen luokse nöyryydessä, syntejään katuen, saivat avaimen "Jumalan valtakunnan mysteereihin". Tuloksena, monet vastaanottivat Jumalan ylitsevuotavan rakkauden heidän väliaikaisten fyysisten tarpeidensa kohtaamisen kautta. Mutta, suhteellisen harvat vastaanottivat Ikuisen hengellisen lahjan joka lunastetaan uskossa Messiaaseen -- Jumalan Poikaan. Jos näin on asianlaita lihaksi tulleen Jumalan palvelustyön kanssa, niin mihin mahdollisesti perustavat ne, jotka pelaavat Uuden paradigman kirkkopeliä, vakaumuksensa uskoessaan että he voivat saada aikaan Ikuisia muutoksia ihmisten sieluissa toimien maallisten, pragmaattisten filosofioiden mukaan joissa menestys tai epäonnistuminen perustuu emotionaaliseen manipulointiin?

4. Älä tarjoa konkreettista tuotetta vaan elämäntapaa

Tämä loistava markkinointi-periaate on vaikuttanut jossain määrin kaikkeen elämään Läntisessä yhteiskunnassa. Esimerkiksi, joku ei välttämättä osta uutta autoa, vaan sitä mitä tämä auto edustaa -- onnellisuutta, seksuaalista vetovoimaa, sosiaalista statusta jne. Tämä koko kulttuuri on uhrattu tälle Madison Avenuen taktiikalle, ja nyt Jeesuksen Kristuksen seurakunta on näiden politrukkien hyökkäyksen kohteena, jotka haluavat tehdä Jeesuksen Kristuksen Evankeliumista markkinoitavan tuotteen. Tämä mielihyvään perustuva elämäntapa, jota Uuden paradigman kirkko edistää, on illuusio. Tämän illuusion on saanut aikaan raivoisa markkinointi joka yrittää muuttaa Jeesuksen Kristuksen rististä saarnaamisen "hullutusta niille jotka kadotukseen joutuvat", täyttymykseksi kaikille kuviteltavissa oleville perustarpeille; lihallisille tai muille. Markkinoinnissa, julkinen mielikuva on 90% taistelusta mutta se on parhaimmillaan väliaikaista. Sitävastoin, Jumalan Sana tarjoaa hengellisiä totuuksia jotka ikuisiksi ajoiksi muuttavat ihmisen aseman Pyhän Jumalan edessä. Jos käärepaperia vaihdetaan jotta se olisi houkuttelevampi, myös itse tuotetta täytyy muuttaa. Tämä herättää kysymyksen: "Jos seurakunnaton Harry vedetään kirkkoon jotta se tyydyttäisi hänen lihaansa, pysyykö hän siellä kun ja jos häntä pyydetään antamaan henkensä Kristuksen tähden?" [21]

5. Valitse huolellisesti parhaat myyntimiehet

Tämä markkinointi-strategian näkökulmaa käsitellään myöhemmin.

Johtopäätös: sääntö numero 2 sisältää vakavia ongelmia

Säännön numero 2 vakava ongelma on yksinkertaisesti se tosiseikka että Uuden paradigman kirkkopelin osallistujat yrittävät muuttaa kirkon rakenteellisen järjestelmän kokonaisuudeksi joka perustuu enemmän liikemaailmaan kuin Jumalan Sanaan. Tuloksena, kirkko alkaa toimia bisnesmaailman tapaan, ja pastori jäljittelee yrityksen toimitusjohtajaa.


Kun kirkko operoi liikemaailman periaatteiden mukaan mieluummin kuin Raamatun ohjeiden, taipumuksesta tulee sellainen että ollaan enemmän huolestuneita kasvusta kuin siitä että annetaanko etusija Raamatulle. Näin avataan ovi voimakkaille yksilöille jotka hyötyvät siitä että muutetaan kirkko eristyneestä asemastaan syvästi motivoituneeksi, sellaiseksi joka halukkaasti tunkee nenänsä postmodernin kulttuurin asioihin. Exponentiaalinen seurakunnan kasvu on siten luonnollinen seuraus tulosperusteiselle skenaariolle, mutta koko prosessi ontuu pahasti:

 1. Ontuva peruste: "Vaikka me saatamme kyetä markkinoimaan seurakuntaa, me emme voi markkinoida Kristusta, Evankeliumia, kristillistä luonnetta tai elämän tarkoitusta." [22]
 2. Ontuva polttopiste: "Keskittyminen siihen mitä kuluttaja haluaa sekä luulee haluavansa mieluummin kuin mitä Raamattu sanoo." [23]
 3. Ontuva määritelmä: "Anna maailman määritellä seurakunta Jumalan Sanan sijaan." [24]
 4. Ontuva usko: "Me tarvitsemme Aikain uskoa mieluummin kuin kaupallisuuden inspiroimaa uskoa." [25]
 5. Viivan alapuolelle: "Meidän täytyy lopettaa maailmankaikkeuden Jumalan alentaminen sellaiseksi jonka me voimme myydä." [26]

Takaisin